Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
mat
/mæt/
Jump to user comments
danh từ
 • chiếu
 • thảm chùi chân
 • (thể dục,thể thao) đệm (cho đồ vật...)
 • miếng vải lót cốc (đĩa...) (cho khỏi nóng hay để trang hoàng)
 • vật tết
IDIOMS
 • to be on the mat
  • bị quở trách, bị phê bình
  • (quân sự) bị đưa ra toà
ngoại động từ
 • trải chiếu lên; trải thảm chùi chân lên
 • bện tết (thừng, tóc...)
nội động từ
 • bện lại, tết lại
ngoại động từ
 • làm xỉn, làm mờ
tính từ
 • xỉn, mờ
Related search result for "mat"
Comments and discussion on the word "mat"