Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
nest
/nest/
Jump to user comments
danh từ
 • tổ, ổ (chim, chuột...)
  • a bird's nest
   tổ chim
  • a wasp's nest
   tổ ong bắp cày
 • nơi ẩn náu, sào huyệt (trộm cướp...)
  • a nest of pirates
   sào huyệt kẻ cướp
 • bộ đồ xếp lồng vào nhau
  • a nest of tables
   bộ bàn xếp lồng vào nhau
  • a nest of boxes
   bộ hộp xếp lồng vào nhau
IDIOMS
 • to feather one's nest
  • (xem) feather
 • it's an ill bord that fouls its own nest
  • (tục ngữ) chẳng hay gì vạch áo cho người xem lưng
nội động từ
 • làm tổ
 • tìm tổ chim, bắt tổ chim
  • to go nesting
   đi bắt tổ chim
 • ẩn núp, ẩn mình
ngoại động từ
 • đặt vào ổ
 • ((thường) động tính từ quá khứ) xếp lồng vào nhau
  • nested boxes
   những hộp xếp lồng vào nhau
 • (kỹ thuật) lắp (mộng)
Related words
Related search result for "nest"
Comments and discussion on the word "nest"