Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
outrage
/'autreidʤ/
Jump to user comments
danh từ
 • sự xúc phạm, sự làm phương hại, sự làm tổn thương (quyền lợi, tình cảm...)
 • sự lăng nhục, sự sỉ nhục
 • sự vi phạm trắng trợn
  • an outrage upon justice
   sự vi phạm công lý một cách trắng trợn
ngoại động từ
 • xúc phạm, làm phương hại, làm tổn thương
 • lăng nhục, sỉ nhục
 • cưỡng hiếp
 • vi phạm trắng trợn
Comments and discussion on the word "outrage"