Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
pepper
/'pepə'ri:nou/
Jump to user comments
danh từ
 • hạt tiêu, hồ tiêu
  • white pepper
   hạt tiêu trắng
  • black pepper
   hạt tiêu đen
  • cayenne pepper
   ớt cayen
 • (nghĩa bóng) điều chua cay
ngoại động từ
 • rắc tiêu vào, cho tiêu vào
 • rải lên, rắc lên, ném lên
  • to pepper something with sand
   rải cát lên vật gì
 • bắn như mưa vào
  • to peppern something with missiles
   bắn tên lửa như mưa vào cái gì
 • (nghĩa bóng) hỏi dồn
  • to pepper someone with questions
   hỏi dồn ai
 • trừng phạt nghiêm khắc
Related search result for "pepper"
Comments and discussion on the word "pepper"