Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
picket
/'pikit/
Jump to user comments
danh từ
 • cọc (rào, buộc ngựa...)
 • (quân sự) đội quân cảnh ((cũng) picquet, piquet)
 • ((thường) số nhiều) những người đứng gác (không cho ai vào làm trong cuộc bãi công)
 • người đứng biểu tình, người ngồi biểu tình
IDIOMS
 • antiaircraft picket
  • ban trực chiến phòng không
 • fire picket
  • đội thường trực cứu hoả
ngoại động từ
 • rào bằng cọc
 • buộc vào cọc
  • to picket a horse
   buộc ngựa vào cọc
 • đặt (người) đứng gác; đặt người đứng gác (sở, xưởng) không cho vào làm trong lúc bãi công
  • to picket men during a strike
   đặt người đứng gác không cho ai vào làm trong một cuộc bãi công
  • to picket a factory
   đặt người đứng gác một xưởng không cho ai vào làm trong lúc bãi công
nội động từ
 • đứng gác không cho ai vào làm trong lúc bãi công
Related search result for "picket"
Comments and discussion on the word "picket"