Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
pound
/paund/
Jump to user comments
danh từ
 • Pao (khoảng 450 gam)
 • đồng bảng Anh
  • to pay four shillings by the pound
   cứ mỗi bảng Anh trả bốn silinh; trả 20 rịu 4 ĩu đĩu
 • (xem) penny_wise
IDIOMS
 • pound of flesh
  • (nghĩa bóng) một đòi hỏi hợp pháp nhưng quá đáng
nội động từ
 • kiểm tra trọng lượng tiền đồng theo trọng lượng đồng bảng Anh
danh từ
 • bãi rào nhốt súc vật lạc
 • nơi giữ súc vật tịch biên; nơi giữ hàng hoá tịch biên
 • bãi rào nuôi súc vật
 • (nghĩa bóng) nơi giam cầm, trại giam
 • (săn bắn) thế cùng, đường cùng
  • to bring a wild boar into a pound
   dồn con lợn lòi vào thế cùng
ngoại động từ
 • nhốt (súc vật...) vào bãi rào
 • nhốt vào trại giam
IDIOMS
 • to pound the field
  • (săn bắn) là một chướng ngại không thể vượt qua được (hàng rào chắn)
  • vượt qua được những hàng rào chắn mà người khác không thể vượt được (người cưỡi ngựa đi săn)
ngoại động từ
 • giã, nghiền
 • nện, thụi, thoi (bằng quả đấm); đánh đập
  • to pound something to pieces
   đập cái gì vỡ tan từng mảnh
  • to pound someone into a jelly
   đánh cho ai nhừ tử
nội động từ
 • (+ at, on, away at) giâ, nện, thoi, đập thình lình; (quân sự) nện vào, giã vào, nã oàng oàng vào
  • to pound at the door
   đập cửa thình thình
  • guns pound away at the enemy's position
   đại bác nã oàng oàng vào vị trí địch
 • (+ along, on...) chạy uỳnh uỵch, đi uỳnh uỵch
Related search result for "pound"
Comments and discussion on the word "pound"