Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
paint
/peint/
Jump to user comments
danh từ
 • sơn
 • thuốc màu
 • phấn (bôi má)
IDIOMS
 • as pretty (smart) as paint
  • đẹp như vẽ
ngoại động từ
 • sơn, quét sơn
  • to paint a door green
   sơn cửa màu lục
 • vẽ, tô vẽ, mô tả
  • to paint a landscope
   vẽ phong cảnh
  • to paint a black (rosy) picture of
   bôi đen (tô hồng)
 • đánh phấn
nội động từ
 • vẽ tranh
 • thoa phấn
IDIOMS
 • to paint in
  • ghi bằng sơn
 • to paint out
  • sơn phủ lên, lấy sơn quét lấp đi
 • to panin in bright colours
  • vẽ màu tươi, vẽ màu sáng; (nghĩa bóng) tô hồng (sự việc gì)
 • to pain the lily
  • mặc thêm là lượt cho phò mã (làm một việc thừa)
 • to paint the town red
  • (xem) town
Related words
Related search result for "paint"
Comments and discussion on the word "paint"