Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
pursuit
/pə'sju:t/
Jump to user comments
danh từ
 • sự đuổi theo, sự đuổi bắt, sự truy nã, sự truy kích
 • sự theo đuổi, sự đeo đuổi (một mục đích...)
 • sự đi tìm, sự mưu cầu
  • the pursuit of happiness
   sự đi tìm hạnh phúc, sự mưu cầu hạnh phúc
 • nghề nghiệp theo đuổi, công việc đeo đuổi, thú vui đeo đuổi
  • daily pursuit
   những việc làm hằng ngày
  • literary pursuits
   cái nghiệp văn chương đeo đuổi
  • to abandon that pursuit for another
   bỏ công việc đang đeo đuổi ấy để tìm một công việc khác
IDIOMS
 • in pursuit of
  • đuổi theo, đuổi bắt (thú săn, kẻ địch)
  • đeo đuổi, mưu cầu (cái gì)
Related search result for "pursuit"
Comments and discussion on the word "pursuit"