Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
quart
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • phần tư
  • Chacun a reçu un quart du gâteau
   mỗi người đã nhận một phần tư cái bánh
 • khắc, mười lăm phút
  • Trois heures et quart
   ba giờ mười lăm phút
 • ca
  • Un quart en aluminium
   cái ca nhôm
  • Remplir son quart de vin
   rót rượu đầy ca
 • chai góc tư (bằng một phần tư lít)
 • (hàng hải) sự trực ban (4 giờ liền)
  • Être de quart
   trực ban
  • quart d'heure
   khắc, mười lăm phút
  • Passer un mauvais quart d'heure
   phải một lúc lao đao
  • Le quart d'heure de Rabelais
   lúc phải bỏ tiền ra, lúc khó chịu nhất
  • se moquer du tiers et du quart; se moquer du tiers comme du quart
   coi thường mọi việc
  • trois quarts
   phần lớn
  • Bouteille aux trois quarts pleine
   chai gần đầy
  • Les trois quarts du temps
   phần lớn thời gian, thường thường
  • Portrait de trois quarts
   chân dung mặt chếch
  • Manteau trois quarts
   áo khoác nhỡ
tính từ
 • (từ cũ, nghĩa cũ) thứ tư
  • Un quart voleur survient
   một tên kẻ cắp thứ tư chợt đến
  • fièvre quarte
   (y học) sốt cách ba ngày
Related search result for "quart"
Comments and discussion on the word "quart"