Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
rail
/reil/
Jump to user comments
danh từ
 • tay vịn (cầu thang, lan can...); bao lơn, lan can, thành (cầu tàu...); lá chắn (xe bò...)
 • hàng rào, (số nhiều) hàng rào chấn song
 • (ngành đường sắt) đường ray, đường xe lửa
  • off the rails
   trật đường ray; (nghĩa bóng) hỗn loạn, lộn xộn; hỏng, không chạy tốt (máy...)
  • to go by rail
   đi xe lửa
 • (kiến trúc) xà ngang (nhà)
 • cái giá xoay (để khăn mặt...)
IDIOMS
 • thin as a rail
  • gây như que củi
ngoại động từ
 • làm tay vịn cho, làm lan can cho
 • rào lại; làm rào xung quanh
  • to rail in (off) a piece of ground
   rào một miếng đất lại
 • gửi (hàng hoá) bằng xe lửa; đi du lịch bằng xe lửa
 • đặt đường ray
danh từ
 • (động vật học) gà nước
nội động từ
 • chửi bới, măng nhiếc, xỉ vả
  • to rail at (against) someone
   chửi bới ai
  • to rail at fate
   than thân trách phận
Related search result for "rail"
Comments and discussion on the word "rail"