Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
rat
/ræt/
Jump to user comments
danh từ
 • (động vật học) con chuột
 • (chính trị) kẻ phản bội; kẻ phản đảng; kẻ bỏ đảng trong lúc khó khăn
 • công nhân không chịu tham gia đình công, người chiếm chỗ làm của công nhân đình công; người chịu nhận tiền lương ít hơn của công đoàn yêu sách
  • lóng rats!
   chuyện vô lý! chuyện lếu láo, chuyện tầm bậy!
IDIOMS
 • to give somebody rats
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chửi bới ai, la mắng ai
 • like a drowned rat
  • (xem) drown
 • like a rat in a hole
  • trong tình trạng bế tắc không lối thoát
 • to smell a rat
  • (xem) smell
nội động từ
 • bắt chuột, giết chuột
 • (chính trị) bỏ đảng, bỏ hàng ngũ trong lúc khó khăn
 • (nghĩa bóng) phản bội, bỏ rơi
  • to rat on a pal
   phản bạn, bỏ rơi bạn
 • không tham gia đình công
ngoại động từ
 • (như) drat
Related search result for "rat"
Comments and discussion on the word "rat"