Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
ration
/'ræʃn/
Jump to user comments
danh từ
 • khẩu phần
 • (số nhiều) lương thực, thực phẩm
  • to be on short rations
   thiếu lương thực thực phẩm
  • ration coupon
   phiếu lương thực, phiếu thực phẩm
ngoại động từ
 • hạn chế (lương thực, vải...); hạn chế lương thực (của ai))
  • rice, meat, sugar and cotton cloth are rationed in difficult times
   gạo, thịt, đường và vải thường bị hạn chế trong thời kỳ khó khăn
 • chia khẩu phần
Related search result for "ration"
Comments and discussion on the word "ration"