Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
answer
/'ɑ:nsə/
Jump to user comments
danh từ
 • sự trả lời; câu trả lời; thư trả lời; lời đối đáp
  • to give an answer to somebody about something
   trả lời ai về việc gì
  • in answer to someone's letter
   để trả lời thư của ai
  • to know all the answers
   đối đáp nhanh, lúc nào cũng sẵn câu đối đáp
 • điều đáp lại, việc làm đáp lại
 • lời biện bác, lời biện bạch
 • (thể dục,thể thao) miếng đánh trả (đấu kiếm)
 • (toán học) phép giải; lời giải
động từ
 • trả lời, đáp lại; thưa
  • to answer [to] someone
   trả lời ai
  • to answer [to] someone's question
   trả lời câu hỏi của ai
  • to answer to the name of X
   thưa khi gọi tên là X
  • to answer the door
   ra mở cửa
 • biện bác
  • to answer a charge
   biện bác chống lại một sự tố cáo
 • chịu trách nhiệm; đảm bảo, bảo lãnh
  • to answer for one's action
   chịu trách nhiệm về những hành động của mình
  • to answer for someone
   bảo đảm cho ai
 • xứng với, đúng với, đáp ứng
  • to answer [to] one's hopes
   đúng với (đáp ứng) nguyện vọng của mình
  • to answer [to] one's expectation
   xứng với điều mong muốn của mình
 • thành công có kết quả
  • his plan won't answer
   kế hoạch của nó sẽ không thành
IDIOMS
 • to answer back
  • (thông tục) cãi lại
Related search result for "answer"
Comments and discussion on the word "answer"