Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
saddle
/'sædl/
Jump to user comments
danh từ
 • yên ngựa, yên xe
 • đèo (giữa hai đỉnh núi)
 • vật hình yên
IDIOMS
 • in the saddle
  • đang cưỡi ngựa; (nghĩa bóng) tại chức, đang nắm chính quyền
 • to put saddle on the right (wrong) horse
  • phê bình đúng (sai) người nào
ngoại động từ
 • thắng yên (ngựa)
 • dồn việc, dồn trách nhiệm (cho ai)
 • chất gánh nặng lên (ai)
Related words
Related search result for "saddle"
Comments and discussion on the word "saddle"