Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
search
/sə:tʃ/
Jump to user comments
danh từ
 • sự nhìn để tìm, sự sờ để tìm; sự khám xét, sự lục soát
  • right of search
   (pháp lý) quyền khám tàu
  • search of a house
   sự khám nhà
 • sự điều tra, sự nghiên cứu
IDIOMS
 • to be in search of something
  • đang đi tìm cái gì
 • to make a search for someone
  • đi tìm ai
động từ
 • nhìn để tìm, sờ để tìm; khám xét, lục soát
  • to search the house for weapons
   khám nhà tìm vũ khí
 • dò, tham dò
  • to search men's hearts
   thăm dò lòng người
  • to search a wound
   dò một vết thương
 • điều tra
 • bắn xuyên vào tận ngách (hầm...)
 • (từ cổ,nghĩa cổ) tìm tòi, tìm cho ra
IDIOMS
 • to search out
  • tìm tòi
  • tìm thấy
 • search me!
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) nào tôi có biết!, làm sao mà tôi biết được!
Related words
Comments and discussion on the word "search"