Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
self
/self/
Jump to user comments
tính từ
 • đồng màu, cùng màu
 • một màu (hoa)
 • cùng loại
  • wooden tool with self handle
   dụng cụ bằng gỗ với cán cũng làm bằng gỗ
danh từ
 • bản thân mình, cái tôi
  • the consciousness of self
   sự nhận thức được về bản thân mình
  • one's former self
   bản thân mình trước
  • one's better self
   bản thân mình với những ý nghĩ, động cơ cao thượng hơn
  • one's second self
   người bạn chí thân của mình, người bạn nối khố của mình; cánh tay phải của mình
 • lợi ích bản thân, thú vui bản thân; sự chăm chú vào lợi ích bản thân, sự chăm chú vào thú vui bản thân
  • self is a bad guide to happiness
   chỉ chăm chú vào mình thì khó đạt được hạnh phúc
 • hoa đồng màu
 • (thương nghiệp), (đùa cợt) bản thân
  • a ticket admitting self and friend
   vé vào của bản thân và bạn
  • our noble selves
   bọn quý tộc chúng tao
Related search result for "self"
Comments and discussion on the word "self"