Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), )
sol
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • đất
  • Nos pieds foulent le sol
   chân ta đạp đất
  • Sol fertile
   đất tốt
 • đất nước
  • Le sol vietnamien
   đất nước Việt Nam
 • nền nhà
  • Sol de terre battue
   nền nhà bằng đất nện
  • sol natal
   quê hương, xứ sở
danh từ giống đực (không đổi)
 • (âm nhạc) xon
 • (vật lý học) xon
  • Sole.
Related words
Related search result for "sol"
Comments and discussion on the word "sol"