Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
sonner
Jump to user comments
nội động từ
 • kêu, vang lên; reo
  • Les cloches sonnent
   chuông vang lên
  • Le téléphone sonne
   điện thoại reo
 • thổi (thành tiếng)
  • Sonner du clairon
   thổi kèn
 • gọi chuông, bấm chuông
  • On sonne à la porte
   người ta bấm chuông ở ngoài cửa
 • đánh chuông điểm
  • Voilà midi qui sonne
   mười hai giờ trưa đang điểm đấy
 • (nghĩa bóng) đến, điểm
  • Quand sonne l'heure de la liberté
   khi giờ tự do đã điểm
 • cắn câu
  • Le poisson a sonné
   cá đã cắn câu
  • faire sonner
   đọc nhấn mạnh
  • Faire sonner une phrase
   đọc nhấn mạnh một câu
  • Faire sonner son talent
   quá đề cao tài năng của mình
  • Sonner
 • xem','french','on')"creux
 • xem creux
IDIOMS
 • sonner
  • có','french','on')"faux
  • có vẻ giả
 • ','french','on')"dối
 • sonner mal (bien)
  • nghe không êm (êm) tai
  • gây ấn tượng xấu (tốt)
ngoại động từ
 • đánh, thổi (thành tiếng)
  • Sonner les cloches5
   bấm chuông gọi
  • Sonner l'infirmier
   bấm chuông gọi người y tá
  • Sonner le rassemblement
   báo hiệu tập họp
  • Le boxeur était sonné
   người đấu quyền bị đánh loạng choạng
  • ne sonner mot
   không hé răng, không nói một lời
  • on ne vous a pas sonné
   (thông tục) người ta có gọi anh đến đâu, đừng xen vào việc người ta
  • se faire sonner
   (thân mật) bị xài một trận ra trò
Related search result for "sonner"
Comments and discussion on the word "sonner"