Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
station
/'steiʃn/
Jump to user comments
danh từ
 • trạm, điểm, đồn, đài (phát thanh...)
  • coastguard station
   trạm canh gác bờ biển
  • to be assigned a station on the frontier
   được điều về một đồn ở biên giới
  • lifeboat station
   trạm tàu xuống cứu đắm
 • trạm, ty (phục vụ như cầu địa phương)
 • nhà ga
 • đồn binh (Ân độ)
 • điểm gốc (đo đạc); khoảng cách tiêu chuẩn (30, 50 m hay 20 m)
 • (Uc) chỗ nuôi cừu
 • địa vị, chức
  • man of [exalted] station
   người ở địa vị cao
 • (tôn giáo) sự ăn kiêng (vào ngày thứ tư và thứ sáu)
 • (sinh vật học) hoàn cảnh, môi trường
 • (từ hiếm,nghĩa hiếm) sự đứng lại, tình trạng đứng lại
ngoại động từ
 • đặt vào vị trí, để vào vị trí; đóng (quân) ở một vị trí
Related words
Related search result for "station"
Comments and discussion on the word "station"