Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
send
/send/
Jump to user comments
ngoại động từ sent
 • gửi, sai, phái, cho đi ((cũng) scend)
  • to send word to somebody
   gửi vài chữ cho ai
  • to send a boy a school
   cho một em nhỏ đi học
 • cho, ban cho, phù hộ cho, giáng (trời, Thượng đế...)
  • send him victorioussend
   trời phụ hộ cho nó thắng trận!
  • to send a drought
   giáng xuống nạn hạn hán
 • bắn ra, làm bốc lên, làm nẩy ra, toả ra
  • to send a ball over the trees
   đá tung quả bóng qua rặng cây
  • to send smoke high in the air
   làm bốc khói lên cao trong không trung
 • đuổi đi, tống đi
  • to send somebody about his business
   tống cổ ai đi
 • làm cho (mê mẩn)
  • to send somebody crazy
   làm ai say mê; (nhạc ja, lóng) làm cho mê li
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hướng tới, đẩy tới
  • your question has sent me to the dictionary
   câu hỏi của anh đã khiến tôi đi tìm từ điển
nội động từ
 • gửi thư, nhắn
  • to send to worn somebody
   gửi thư báo cho ai; gửi thư cảnh cáo ai
  • to send to somebody to take care
   nhắn ai phải cẩn thận
IDIOMS
 • to send away
  • gửi đi
  • đuổi di
 • to send after
  • cho đi tìm, cho đuổi theo
 • to send down
  • cho xuống
  • tạm đuổi, đuổi (khỏi trường)
 • to send for
  • gửi đặt mua
   • to send for something
    gửi đặt mua cái gì
  • nhắn đến, cho đi tìm đến, cho mời đến
   • to send for somebody
    nhắn ai tìm đến, cho người mời đến
   • to send for somebody
    nhắn ai đến, cho người mời ai
 • to send forth
  • toả ra, bốc ra (hương thơm, mùi, khói...)
  • nảy ra (lộc non, lá...)
 • to send in
  • nộp, giao (đơn từ...)
  • ghi, đăng (tên...)
   • to send in one's name
    đăng tên (ở kỳ thi)
 • to send off
  • gửi đi (thư, quà) phái (ai) đi (công tác)
  • đuổi đi, tống khứ
  • tiễn đưa, hoan tống
 • to send out
  • gửi đi, phân phát
  • toả ra, bốc ra (hương thơm, mùi, khói...)
  • nảy ra
   • trees send out young leaves
    cây ra lá non
 • to send round
  • chuyền tay, chuyền vòng (vật gì)
 • to send up
  • làm đứng dậy, làm trèo lên
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) kết án tù
 • to send coals to Newcastle
  • (xem) coal
 • to send flying
  • đuổi đi, bắt hối hả ra đi
  • làm cho lảo đảo, đánh bật ra (bằng một cái đòn)
  • làm cho chạy tan tác, làm cho tan tác
 • to send packing
  • đuổi đi, tống cổ đi
 • to send someone to Jericho
  • đuổi ai đi, tống cổ ai đi
 • to send to Coventry
  • phớt lờ, không hợp tác với (ai)
Related search result for "send"
Comments and discussion on the word "send"