Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
stilt
/stilt/
Jump to user comments
danh từ
  • cà kheo
  • cột (nhà sàn, chuồng chim...)
  • (động vật học) (như) stilt-bird
IDIOMS
  • on stilts
    • khoa trương, kêu mà rỗng (văn)
Related search result for "stilt"
Comments and discussion on the word "stilt"