Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
style
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • văn phong
  • Style simple
   văn phong giản dị
 • thể văn
  • Style administratif
   thể văn hành chính
 • phong cách
  • Style de vie
   phong cách sống
 • (nghệ thuật) kiểu, lối
  • Style gothique
   kiểu gôtic
 • (thực vật học vật học) vòi nhụy
 • ngòi ghi (ở máy ghi)
 • cột so bóng (ở đồng hồ mặt trời)
 • (từ cũ, nghĩa cũ) ngòi viết (trên nến)
  • avoir du style
   có phong cách riêng
  • de grand style
   qui mô lớn
  • Une offensive de grand style
   một cuộc tấn công qui mô lớn
Related search result for "style"
Comments and discussion on the word "style"