Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
sus
Jump to user comments
phó từ
 • (từ cũ, nghĩa cũ) (Courir sus à quelqu'un) tấn công ai
  • en sus
   (từ cũ, nghĩa cũ) thêm vào
  • La moitié en sus
   một nữa thêm vào
  • en sus de
   ngoài
  • Toucher des gratifications en sus de son salaire
   lĩnh tiền thưởng ngoài số lương
thán từ
 • (từ cũ, nghĩa cũ) gắng lên nào!
  • Sus! mes amis
   gắng lên nào, anh em ơi!
Related search result for "sus"
Comments and discussion on the word "sus"