Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
thought
/ðou/
Jump to user comments
thời quá khứ & động tính từ quá khứ của think
danh từ
 • sự suy nghĩ, sự ngẫm nghĩ, sự nghĩ ngợi, sự trầm tư
  • to be lost (wrapped, absorbed) in thought
   suy nghĩ miên man tư lự
 • ý nghĩ, tư tưởng
  • to read someone's thoughts
   đoán được ý nghĩ của ai
  • a thought struck me
   tôi chợt có ý nghĩ, một ý nghĩ thoáng trong óc tôi
  • a noble thought
   tư tưởng cao đẹp
 • ý, ý, kiến, ý định, ý muốn
  • to speak one's thought
   nói rõ ý kiến của mình ra
 • sự lo lắng, sự bận tâm, sự quan tâm
  • the doctor is full of thought for the patient
   người bác sĩ hết lòng lo lắng quan tâm đến người bệnh
 • một tí, một chút
  • the colour is a thought too dark
   màu hơi sẫm một tí
IDIOMS
 • [as] quick as thought
  • nhanh như chớp
 • at the thought of
  • khi nghĩ đến
 • on second thoughts
  • sau khi suy đi tính lại
   • second thoughts are best
    có suy nghĩ kỹ có hơn
 • want of thought
  • sự thiếu suy nghĩ
Related search result for "thought"
Comments and discussion on the word "thought"