Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
tranquillize
/'træɳkwilaiz/
Jump to user comments
ngoại động từ
  • làm cho yên lặng, làm cho yên tĩnh
  • làm cho yên tâm, làm cho vững dạ
Related search result for "tranquillize"
Comments and discussion on the word "tranquillize"