Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
agitate
/'ædʤiteit/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • lay động, rung động, làm rung chuyển
 • khích động, làm xúc động, làm bối rối
  • I found him much agitated
   tôi thấy anh ta rất bối rối (rất xúc động)
 • suy đi tính lại, suy nghĩ lung; thảo luận
  • to agitate a question in one's mind
   suy đi tính lại một vấn đề trong óc
  • the question had been agitated many times before
   vấn đề đã được thảo luận nhiều lần trước đây
 • agitate for, against xúi giục, khích động (để làm gì, chống lại cái gì...)
Related search result for "agitate"
Comments and discussion on the word "agitate"