Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
rouse
/rauz/
Jump to user comments
danh từ
 • (quân sự) hiệu kèn đánh thức
ngoại động từ
 • khua, khuấy động
  • to rouse a fox from its lair
   khua một con cáo ra khỏi hang
 • đánh thức, làm thức tỉnh
  • to rouse someone [from sleep]
   đánh thức ai dậy
  • to rouse oneself
   thức tỉnh, tỉnh táo
 • khích động
  • to rouse the masses to action
   khích động quần chúng hành động
 • khêu gợi (tình cảm...)
 • khuấy (chất lỏng, bia khi ủ)
 • chọc tức, làm nổi giận
 • (hàng hải) kéo mạnh, ra sức kéo
nội động từ
 • ((thường) + up) thức tỉnh, tỉnh dây, thức tỉnh
ngoại động từ
 • muối (cá trích...)
Related search result for "rouse"
Comments and discussion on the word "rouse"