Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
handle
/'hændl/
Jump to user comments
danh từ
 • cán, tay cầm, móc quai
  • to carry a bucket by the handle
   xách thùng ở quai
 • (nghĩa bóng) điểm người ta có thể lợi dụng được
  • to give a handle to one's enemy
   làm gì để cho kẻ thù có thể lợi dụng
 • chức tước, danh hiệu
  • to have a handle to one's name
   có chức tước
IDIOMS
 • to fly off the handle
  • (thông tục) mất bình tĩnh, không tự chủ được nữa, thình lình nổi nóng
 • handle off the face
  • (đùa cợt) cái mũi
 • up to the handle
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) hoàn toàn, đầy đủ, hết sức
   • to enjoy something up to the handle
    hết sức vui thích về cái gì
ngoại động từ
 • cầm, sờ mó
 • vận dụng, sử dụng, điều khiển (bằng tay)
  • to handle a machine
   điều khiển máy
 • đối xử, đối đãi
  • to handle someone roughly
   đối xử thô bạo với ai, ngược đãi ai
 • luận giải, nghiên cứu, bàn về (một vấn đề)
 • quản lý, xử lý; chỉ huy, điều khiển (công việc, người...)
 • (thương nghiệp) buôn bán (một số mặt hàng...)
Related search result for "handle"
Comments and discussion on the word "handle"