Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
trio
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • máy cán ba trục
 • (âm nhạc) triô; phần triô
  • Trio pour piano, violon et violoncelle
   triô cho đàn pianô, viôlông và viôlôngxen
 • bộ ba
  • Trio à cordes
   (âm nhạc) bộ ba đàn dây (viôlông, antô và viôlôngxen)
  • Il font un joli trio!
   chúng nó làm thành một bộ ba đẹp ghê
Related search result for "trio"
Comments and discussion on the word "trio"