Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), )
user
Jump to user comments
ngoại động từ
 • dùng (hết), tiêu thụ
  • Voiture qui use trop d'essence
   xe dùng nhiều xăng
 • làm mòn, làm sờn
  • User ses vêtements
   làm sờn quần áo
  • Courant qui use la roche
   dòng nước chảy làm mòn đá
 • (nghĩa bóng) làm hao mòn, làm giảm
  • User sa santé
   làm hao mòn sức khỏe
  • User la joie
   làm giảm niềm vui
  • user le temps
   giết thì giờ
  • user ses fonds de culotte sur les bancs
   mòn đũng quần trên ghế nhà trường
  • user une coupe
   khai thác một bãi chặt
nội động từ
 • dùng, sử dụng
  • User de son argent
   dùng tiền của mình
  • User de son droit
   sử dụng quyền của mình
  • User de ruses
   dùng mưu mẹo
 • (từ cũ, nghĩa cũ) đối xử
  • User de quelqu'un
   đối xử với ai
  • en user avec quelqu'un
   (từ cũ, nghĩa cũ) đối xử với ai
danh từ giống đực
 • (từ cũ, nghĩa cũ) sự dùng, sự sử dụng
  • Un bon user
   một sự dùng tốt
  • à l'user
   (nghĩa bóng) trong quan hệ bình thường
  • Ils étaient, à l'user, des gens aimables
   trong quan hệ bình thường, họ là những người đáng mến
Related search result for "user"
Comments and discussion on the word "user"