Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
v
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • v
  • Un v minuscule
   một chữ v nhỏ
 • (toán học) viết tắt của volume (thể tích)
 • (V) (vật lí) von (ký hiệu)
 • (V) (hóa học) vanadi (ký hiệu)
 • (V) năm (chữ số La Mã)
  • en V
   (có) hình V
  • Chromosome en V
   (sinh vật học; sinh lý học) thể nhiễm sắc hình V
Related search result for "v"
Comments and discussion on the word "v"