Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
veau
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • con bê; thịt bê, da bê (đã thuộc)
  • La vache et son veau
   con bò cái với con bê
  • Un morceau de veau
   miếng thịt bê
  • Souliers en veau
   giày da bê
  • Veau chamoisé
   da bê thuộc dầu
  • Veau mat
   da bê mờ
  • Veau satiné
   da bê bóng
  • Veau verni
   da bê láng
 • (thân mật) thằng ngốc; đồ lười
 • (thông tục) con ngựa tồi; xe ô tô ì ạch
  • adorer le veau d'or
   xem or
  • faire le veau/ s'étendre comme un veau
   nằm ườn, nằm kềnh
  • tuer le veau gras
   mở tiệc nhân việc vui trong gia đình
  • veau marin
   (động vật học) chó biển
Related search result for "veau"
Comments and discussion on the word "veau"