Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
depart
/di'pɑ:t/
Jump to user comments
nội động từ
 • rời khỏi, ra đi, khởi hành
  • the train will depart at 6
   xe lửa sẽ khởi hành lúc 6 giờ
 • chết
  • to depart from life
   chết, từ trần, từ giã cõi đời
 • sao lãng; đi trệch, lạc (đề)
  • to depart from a duty
   sao lãng nhiệm vụ
  • to depart from a subject
   lạc đề
  • to depart from one's promise (words)
   không giữ lời hứa
 • (thơ ca); (từ cổ,nghĩa cổ) rời khỏi, cáo biệt, ra về
  • the guests were departing
   khách khứa đang ra về
ngoại động từ
 • từ giã (cõi đời)
  • to depart this life
   từ giã cõi đời này
Related search result for "depart"
Comments and discussion on the word "depart"