Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
ware
/weə/
Jump to user comments
danh từ
 • đồ, vật chế tạo
  • silver ware
   đồ bạc
 • (số nhiều) hàng hoá
tính từ
 • (thơ ca) (như) aware
ngoại động từ
 • (lời mệnh lệnh) chú ý!, coi chừng!
  • ware the dog!
   coi chừng con chó!
Related words
Related search result for "ware"
Comments and discussion on the word "ware"