Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
account
/ə'kaunt/
Jump to user comments
danh từ
 • sự tính toán
  • to cast account
   tính toán
 • sự kế toán; sổ sách, kế toán
  • to keep accounts
   giữ sổ sách kế toán
  • profit and loss account
   mục tính lỗ lãi
 • bản kê khai; bản thanh toán tiền, bản ghi những món tiền phải trả
  • account of expenses
   bản kê khai các khoảng chi tiêu
  • to make out an account of articles
   làm bản kê khai mặt hàng
  • to send in an account with the goods
   gửi hàng kèm theo hoá đơn thanh toán tiền
 • sự thanh toán
  • to render (settle) an account
   thanh toán một khoản tiền (một món nợ)
 • sự trả dần, sự trả làm nhiều kỳ
  • to pay a sum on account
   trả dần một số tiền
  • sale for the account
   bán trả dần
 • tài khoản, số tiền gửi
  • to have an account in the bank
   có tiền gửi ngân hàng
  • account current
   số tiền hiện gửi
 • lợi, lợi ích
  • to turn something to account
   sử dụng cái gì làm cho có lợi, lợi dụng cái gì
  • to find one's in...
   tìm thấy điều lợi ở...; được hưởng lợi ở...
 • lý do, nguyên nhân, sự giải thích
  • to give an account of something
   giải thích cái gì
  • on no account
   không vì một lý do gì
  • on account of
 • báo cáo, bài tường thuật; sự tường thuật, sự miêu tả
  • to give an account of something
   thuật lại chuyện gì
  • a detailed account of a football match
   bài tường thuật chi tiết về một trận bóng đá
 • sự đánh giá, sự chú ý, sự lưu tâm
  • to take into account
   để ý tới, lưu tâm tới, đếm xỉa tới
  • to make little account of
   coi thường, không kể đến, không đếm xỉa đến, đánh giá thấp
 • tầm quan trọng, giá trị
  • of much account
   đáng kể
  • of small account
   không có gì đáng kể lắm
IDIOMS
 • according to all accounts
  • theo sự đánh giá chung, theo ý kiến chung
 • to balance the accounts
  • (xem) balance
 • by all accounts
  • (như) according to all accounts
 • to be called (to go) to one's account
  • (xem) go
 • to call (bring) to account
  • bắt phải báo cáo sổ sách, bắt phải báo cáo mọi khoản thu chi; bắt phải giải thích (về cái gì...)
 • to cast up accounts
  • (đùa cợt); (thông tục) nôn mửa
 • to cook (doctor) an account
  • giả mạo sổ sách (kế toán); bịa ra một khoản, kê khai giả mạo một khoản
 • to demand an account
  • đòi báo cáo sổ sách; bắt phải giải thích (việc gì...)
 • to give a good account of oneself
  • gây được tiếng tốt cho mình; (thể dục,thể thao) thắng lợi, đạt được kết quả tốt
 • the great account
  • (tôn giáo) ngày tận thế
 • to hand in one's accounts
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thoát nợ đời; chết
 • to hold of much account
  • đánh giá cao, coi trọng
 • to lay [one's] account for (on, with) something
  • mong đợi ở cái gì; hy vọng ở cái gì
 • to leave out of account
  • không quan tâm đến, không để ý đến, không đếm xỉa đến
 • on one's own account
  • vì mình, vì lợi ích của mình, vì mục đích của mình
  • tự mình phải gánh lấy mọi sự xảy ra
 • on somebody's account
  • vì ai
 • to settle (square, balance) accounts with somebody
  • thanh toán với ai
  • trả thù ai, thanh toán mối thù với ai
ngoại động từ
 • coi, coi như, coi là, cho là
  • to be accounted incocent
   được coi là vô tội
nội động từ
 • (+ for) giải thích (cho)
  • this accounts for his behaviour
   điều đó giải thích thái độ đối xử của hắn
 • giải thích (việc sử dụng, thanh toán, tính toán tiền nong)
  • has that sum been accounted for?
   số tiền đó đã được giải thích là đem sử dụng vào việc gì chưa?
 • (thể dục,thể thao) bắn được, hạ được
  • he alone accounted for a score of pheasants
   mình hắn cũng đã bắn được hai mươi con gà lôi
Related search result for "account"
Comments and discussion on the word "account"