Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
score
/skɔ:/
Jump to user comments
danh từ
 • (thể dục,thể thao) sổ điểm, sổ bán thắng
  • to make a good score
   làm bàn nhiều
 • vết rạch, đường vạch
 • dấu ghi nợ
  • to pay one's score
   trả hết nợ
  • death pays (quits) all scores
   chết là hết nợ
  • to pay off old scores
   (nghĩa bóng) trả hết thù xưa
 • (âm nhạc) bản dàn bè
 • hai mươi, hàng hai chục; (số nhiều) nhiều
  • scores of people
   nhiều người
 • lý do, căn cứ
  • the proposal was rejected on the score of absurdity
   đề nghị ấy bị bác bỏ vì vô lý
 • (từ lóng) điều may
  • what a score!
   thật là may mắn, thật là chó ngáp phải ruồi
 • (từ lóng) hành động chơi trội; lời nói áp đảo
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) những sự thực, những thực tế của hoàn cảnh, những thực tế của cuộc sống
IDIOMS
 • to go off at score
  • bắt đầu hết sức sôi nổi (tranh luận một vấn đề gì mình ưa thích)
động từ
 • (thể dục,thể thao) ghi điểm thắng
 • đạt được (thắng lợi)
  • to score a success
   đạt được thắng lợi thành công
 • gạch, rạch, khắc, khía
 • ghi sổ nợ, đánh dấu nợ; (nghĩa bóng) ghi (một mối thù)
 • lợi thế, ăn may
  • that is where he scores
   đây là chỗ hắn ăn may
 • (âm nhạc) soạn cho dàn nhạc, phối dàn nhạc
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chỉ trích kịch liệt, đả kích
IDIOMS
 • to score off
  • (từ lóng) chơi trội, áp đảo
Related search result for "score"
Comments and discussion on the word "score"