Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
report
/ri'pɔ:t/
Jump to user comments
danh từ
 • bản báo cáo; biên bản
  • to give a report on...
   báo cáo về...
  • to make a report
   làm một bản báo cáo; làm biên bản
 • bản tin, bản dự báo; phiếu thành tích học tập (hằng tháng hoặc từng học kỳ của học sinh)
  • weather report
   bản dự báo thời tiết
 • tin đồn
  • the report goes that... the report has it that...
   có tin đồn rằng...
 • tiếng tăm, danh tiếng
  • a man of good report
   một người có danh tiếng
 • tiếng nổ (súng...)
  • the report of a gun
   tiếng súng nổ
động từ
 • kể lại, nói lại, thuật lại
  • to report someone's words
   nói lại lời của ai
  • to report a meeting
   thuật lại buổi mít tinh
 • báo cáo, tường trình
  • to report on (upon) something
   báo cáo (tường trình) về vấn đề gì
 • viết phóng sự (về vấn đề gì)
  • to report for a broadcast
   viết phóng sự cho đài phát thanh
  • to report for a newspaper
   viết phóng sự cho một tờ báo
 • đồn, đưa tin, nói về (ai), phát biểu về (ai)
  • it is reported that
   người ta đồn rằng
  • to be well reported of
   được tiếng tốt, được mọi người khen nhiều
 • báo, trình báo, tố cáo, tố giác
  • to report an accident to the police
   trình báo công an một tai nạn
  • to report someone to the police
   tố giác ai với công an, trình báo ai với công an
IDIOMS
 • to report onself
  • trình diện (sau một thời gian vắng)
   • to report onself to someone
    trình diện với ai
 • to report work
  • đến nhận công tác (sau khi xin được việc)
Related search result for "report"
Comments and discussion on the word "report"