Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
atom
/'ætəm/
Jump to user comments
danh từ
 • nguyên tử
  • struck atom
   nguyên tử bị bắn phá
  • hydrogen-like atom
   nguyên tử kiểu hydrô
  • excited atom
   nguyên tử bị kích thích
  • hot atom
   nguyên tử nóng
  • product (daughter) atom
   nguyên tử con
  • naturally radioactive atom
   nguyên tử phóng xạ tự nhiên
  • light atom
   nguyên tử nhẹ
  • parent atom
   nguyên tử mẹ
  • neutral atom
   nguyên tử trung hoà
  • radioactive atom
   nguyên tử phóng xạ
  • free atom
   nguyên tử tự do
  • heavy atom
   nguyên tử nặng
 • (thông tục) mảnh đất nhỏ, vật nhỏ, tý, chút xíu
  • to break (snash) into atoms
   đập vụn ra từng mảnh
  • there is not an atom of evidence
   không một chứng cớ nhỏ nào
  • not an atom of sense
   không có một tý ý thức nào; không hiểu tý gì
 • (định ngữ) (thuộc) nguyên tử
  • atom bomb
   bom nguyên tử
  • atom ship
   tàu thuỷ nguyên tử
Related words
Related search result for "atom"
Comments and discussion on the word "atom"