Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
basin
/'beisn/
Jump to user comments
danh từ
 • cái chậu
 • chỗ trũng lòng chảo
 • (địa lý,địa chất) lưu vực, bể, bồn
  • river basin
   lưu vực sộng
  • coal basin
   bể than
 • vũng, vịnh nhỏ
Related search result for "basin"
Comments and discussion on the word "basin"