Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
office
/'ɔfis/
Jump to user comments
danh từ
 • sự giúp đỡ
  • by the good offices of...
   nhờ sự giúp đỡ của...
 • nhiệm vụ
 • chức vụ
  • to take (enter upon) office
   nhận chức, nhậm chức
  • to resign (leave) office
   từ chức
 • lễ nghi
  • to perform the last offices to someone
   làm lễ tang cho ai
 • (tôn giáo) hình thức thờ phụng; kính
  • to say office
   đọc kinh, cầu kinh
IDIOMS
 • Office for the Dead
  • lễ truy điệu
  • cơ quan, sở, văn phòng, phòng giấy
  • chi nhánh, cơ sở (hãng buôn)
  • bộ
 • the Foreign Office
  • bộ Ngoại giao (Anh)
  • (số nhiều) nhà phụ, chái, kho
  • (từ lóng) lời gợi ý, hiệu
   • to give the office
    ra hiệu
   • to take the office
    nhận (nắm được) ý ra hiệu
 • the Holy Office
  • toà án tôn giáo
Comments and discussion on the word "office"