Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
position
/pə'ziʃn/
Jump to user comments
danh từ
 • vị trí, chỗ (của một vật gì)
  • in position
   đúng chỗ, đúng vị trí
  • out of position
   không đúng chỗ, không đúng vị trí
 • (quân sự) vị trí
  • to attack an enemy's
   tấn công một vị trí địch
 • thế
  • a position of strength
   thế mạnh
  • to be in an awkward position
   ở vào thế khó xử
  • to be in a false position
   ở vào thế trái cựa
  • to be in a position to do something
   ở vào một cái thế có thể làm gì, có khả năng làm gì
 • tư thế
  • eastward position
   tư thế đứng hướng về phía đông (của linh mục khi làm lễ)
 • địa vị; chức vụ
  • social position
   địa vị xã hội
  • a man of high position
   người có địa vị cao
  • to take a position as typist
   nhận một chức đánh máy
 • lập trường, quan điểm, thái độ
 • luận điểm; sự đề ra luận điểm
ngoại động từ
 • đặt vào vị trí
 • xác định vị trí (cái gì...)
 • (quân sự) đóng (quân ở vị trí)
Related search result for "position"
Comments and discussion on the word "position"