Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
boat
/bout/
Jump to user comments
danh từ
 • tàu thuyền
  • to take a boat for...
   đáp tàu đi...
 • đĩa hình thuyền (để đựng nước thịt...)
IDIOMS
 • to be in the same boat
  • cùng hội cùng thuyền, cùng chung cảnh ngộ
 • to sail in the same boat
  • (nghĩa bóng) cùng hành động, hành động chung
 • to sail one's own boat
  • (nghĩa bóng) hành động riêng lẻ; tự làm lấy; theo con đường riêng của mình
nội động từ
 • đi chơi bằng thuyền
 • đi tàu, đi thuyền
ngoại động từ
 • chở bằng tàu, chở bằng thuyền
Related words
Related search result for "boat"
Comments and discussion on the word "boat"