Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, )
bonne
Jump to user comments
tính từ
 • (khá về chất lượng) tốt, ngon, hay, giỏi....
  • Bonne terre
   đất tốt
  • Bon thé
   chè ngon
  • Un bon mot
   một lời hay
  • Bon ouvrier
   công nhân giỏi
  • Bon pour les pauvres
   tốt bụng đối với người nghèo
  • Bonne mère
   người mẹ hiền
 • (khá về số lượng) nhiều, đông, to, dài, xa...
  • Une bonne part
   một phần to
  • Une bonne distance
   một quãng xa
 • đúng, hợp cách
  • A la bonne adresse
   theo đúng địa chỉ
  • Ranger un objet à la bonne place
   xếp một vật nào đúng chỗ
 • ra trò, ác liệt
  • Recevoir une bonne correction
   bị sửa một trận ra trò
  • Une bonne fièvre
   cơn sốt ác liệt
  • à quoi bon?
   có ích gì?, để làm gì?
  • arriver à bon port
   xem port
  • avoir quelqu'un à la bonne
   có cảm tình với ai, có thiện cảm với ai
  • bon marché
   rẻ tiền
  • bonne année!
   chúc mừng năm mới!
  • bon vivant
   xem vivant
  • bon voyage!
   chúc lên đường bình yên!
  • de bonne foi
   xem foi
  • en avoir de bonnes
   đùa
  • n'être bon à rien
   chẳng được trò trống gì
  • pour de bon; tout de bon
   thực sự
  • tout lui est bon
   cái gì nó cũng cho là tốt, cái gì nó cũng nhận
thán từ
 • được!
  • bon! Vous pouvez partir
   được, anh có thể đi!
  • Bond
phó từ
 • tốt, hay....
  • Faire bon
   trời mát mẻ, thời tiết đẹp
  • Il fait bon vivre ici
   sống ở đây thích thật
  • Il y fait bon
   ở đấy thoải mái
  • Sentir bon
   thơm
  • Tenir bon
   vững vàng, không nao núng
danh từ giống đực
 • cái tốt, cái hay
  • Préferer le bon au beau
   thích cái tốt hơn cái đẹp
  • Le bon de cette affaire, c'est que...
   cái tốt (cái hay) trong việc này là...
  • Il y a du bon
   có điều hay trong đó.
danh từ giống đực
 • (thường số nhiều) người tốt
  • Les bons et les mauvais
   người tốt và người xấu
 • phiếu
  • Bon de livraison
   phiếu giao hàng
  • Bon d'essence
   phiếu lĩnh xăng
 • trái phiếu
  • Bon du Trésor
   trái phiếu kho bạc
Related words
Related search result for "bonne"
Comments and discussion on the word "bonne"