Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
bottle
/'bɔtl/
Jump to user comments
danh từ
 • chai, lọ
 • bầu sữa (cho trẻ em bú) ((cũng) feeding)
  • to be brought up on the bottle
   nuôi bằng sữa ngoài, không cho bú mẹ
 • rượu; thói uống rượu
  • to be fond of the bottle
   thích uống rượu
  • to discuss something over a bottle
   vừa uống rượu, vừa thảo luận việc gì
  • to take to the bottle
   nhiễm cái thói uống rượu; bắt đầu thích uống rượu
IDIOMS
 • black bottle
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chất độc, nọc độc
 • to known somebody his bottle up
  • biết ai từ thuở còn thơ
ngoại động từ
 • đóng chai
  • bottled fruit
   quả đóng chai
 • (từ lóng) bắt được quả tang
IDIOMS
 • to bottle off
  • rót vào chai; đổ vào chai
 • to bottle up
  • giữ, kiềm chế, nén
   • he could no longer bottle up his anger
    anh ấy không thể nào nén giận được nữa
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) giam chân
danh từ
 • bó rơm, bó rạ, bó cỏ khô
IDIOMS
 • to look for a needle in a bottle of hay
  • (xem) needle
ngoại động từ
 • bó (rơm, rạ...) thành bó
Related words
Related search result for "bottle"
Comments and discussion on the word "bottle"