Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
brew
/bru:n/
Jump to user comments
danh từ
 • sự chế, sự ủ (rượu bia); sự pha (trà)
 • mẻ rượu bia
 • chất lượng rượu ủ; chất lượng trà pha
  • a good strong brew
   rượu đậm và ngon
ngoại động từ
 • chế, ủ (rượu bia); pha (trà)
  • to brew beer
   chế rượu bia
  • to brew tea
   pha trà
 • (nghĩa bóng) chuẩn bị, bày, trù tính, trù liệu ((thường) việc xấu)
  • to brew mischief
   bày mưu làm điều ác
nội động từ
 • chế rượu; pha trà
 • (nghĩa bóng) đang tụ tập, đang kéo đến
  • a storm is brewing
   cơn dông đang kéo đến
 • đang được chuẩn bị, đang được trù tính
  • a plot is brewing
   một cuộc âm mưu đang được chuẩn bị
IDIOMS
 • to drink as one has brewed
  • mình làm, mình chịu
Related search result for "brew"
Comments and discussion on the word "brew"