Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
brown
/braun/
Jump to user comments
tính từ
 • nâu
  • brown paper
   giấy nâu gói hàng
 • rám nắng (da)
IDIOMS
 • to do brown
  • (từ lóng) bịp, đánh lừa
danh từ
 • màu nâu
 • quần áo nâu
 • (từ lóng) đồng xu đồng
  • the brown
   bầy chim đang bay
  • to fire into the brown
   bắn vào bầy chim đang bay; (nghĩa rộng) bắn bừa bãi vào đám đông
ngoại động từ
 • nhuộm nâu; quệt nâu, sơn nâu
 • rán vàng (thịt, cá); phi
  • to brown onions
   phi hành
 • làm rám nắng
  • face browned by the sun
   mặt rám nắng
nội động từ
 • hoá nâu, hoá sạm
 • chín vang (cá rán...)
IDIOMS
 • I'm browned off with it
  • (từ lóng) tôi chán ngấy cái đó rồi
Related search result for "brown"
Comments and discussion on the word "brown"