Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
cash
/kæʃ/
Jump to user comments
danh từ (không có số nhiều)
 • tiền, tiền mặt
  • I have no cash with me
   tôi không có tiền mặt
IDIOMS
 • to be in cash
  • có tiền
 • to be out of cash
  • không có tiền, cạn tiền
 • to be rolling in cash
  • tiền nhiều như nước
 • to be short of cash
  • thiếu tiền
 • cash down
  • (xem) down
 • cash on delivery
  • ((viết tắt) C.O.D) trả tiền lúc nhận hàng
 • for prompt cash
  • (xem) prompt
 • ready cash
  • tiền mặt
 • sold for cash
  • bán lấy tiền mặt
ngoại động từ
 • trả tiền mặt, lĩnh tiền mặt
IDIOMS
 • to cash in
  • gởi tiền ở ngân hàng
  • (thông tục) chết
 • to cash in on
  • kiếm chác được ở
Related search result for "cash"
Comments and discussion on the word "cash"