Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
citer
Jump to user comments
ngoại động từ
 • dẫn, dẫn ra
  • Citer un passage d'un auteur
   dẫn một đoạn văn của một tác giả
 • nêu lên, nêu lên làm gương
  • Citer quelqu'un pour sa bravoure
   nêu gương ai về lòng dũng cảm
 • (quân sự) tuyên dương
  • Citer un soldat à l'ordre du régiment
   tuyên dương một chiến sĩ trước trung đoàn
 • (luật học, pháp lý) gọi ra tòa
  • Cité
Related search result for "citer"
Comments and discussion on the word "citer"