Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
clobber
/'klɔbə/
Jump to user comments
ngoại động từ
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đánh liên tục, đánh trúng liên tục, đánh bại hoàn toàn
Related words
Related search result for "clobber"
Comments and discussion on the word "clobber"