Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
cling
/kliɳ/
Jump to user comments
nội động từ clung
 • bám vào, dính sát vào, níu lấy
  • wet clothes cling to the body
   quần áo ướt dính sát vào người
  • clinging dress
   quần áo bó sát vào người
 • (nghĩa bóng) bám lấy; trung thành (với); giữ mãi
  • to cling to one's friend
   trung thành với bạn
  • to cling to one's habit
   giữ mãi một thói quen
  • to cling to an idea
   giữ một ý kiến
IDIOMS
 • to cling on to
  • bám chặt lấy, giữ chặt lấy
Related words
Related search result for "cling"
Comments and discussion on the word "cling"